Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Балканска дива коза

Основни дейности

Проекта започна през лятото на 2002 година с изграждането на размножително заграждение в ПП Витоша при надморска височина между 1450 и 1650 м. Дължината на оградената площ е 2253 м и допълнителни 150 м за карантинно заграждение. Оградата е висока 3 метра, страните на квадратите на мрежата са 60х60 мм. Мрежата е закрепена за метални колове (бетонирани в основата). Цялата заградена площ е около 300 дка. Заградени са добре разграничени северен и южен склон предлагащи подходящи условия през различните сезони. Около половината от заграждението е покрито със субалпийски тревни съобщества и хвойна (Juniperus sibirica), една четвърт с храсти (Corylus avellana), каменни комплекси и единични смърчове (Picea abies), и останалата част е покрита от гора с преобладаване на бук (Fagus sylvatica) и трепетлика (Populus tremula). 

Решено бе животните за размножителното стадо да бъдат доставени от Родопите, защото:

Тази субпопулация е стабилна увеличи числеността си и заема нови територии през последните години;

Местообитанията на дивата коза в Родопите са подобни на тези във Витоша.

Започнахме опитите за улов на диви кози през февруари 2003. Използвана бе пневматична пушка за упояване с пластмасови спринцовки. Дивите кози бяха дебнати през деня по време на хранене и почивка. Две животни бях уловени – женска и мъжки. В средата на март улова преустановен (за да не се безпокоят женските преди раждане). 
Подготвя се улова на още 9 животни през есента и зимата на 2003-2004 г.