Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Балканска дива коза

Описание на мястото

ПП “Витоша” е най стария парк на Балканския полуостров обявен през 1934 г. Разположен е до гр. София. Площта е 26 600 ха като най-високият връх е Черни връх с височина 2290 м. н. в. Витоша е монолитна планина с три растителни пояса – широколистен, иглолистен и високопланинска безлесна зона. Безлесната зона, където ще бъде основното местообитание на козите, обхваща най-високите части и южните склонове на планината, където мозаечно са разположени ливади, скални комплекси и торфища. Във Витоша в естествен вид е запазено значително биологично разнообразие. От едрите бозайници в парка се срещат благороден елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк, видра и др. 

Витоша е сред най-посещаваните паркове в България поради близостта му със столицата. Разпределението на туристическия поток е силно неравномерно и е съсредоточено почти изцяло в два центъра разположени в северната част на планината (откъм София). (Повече за Природен парк Витоша) Предпоставки за реализирането на проекта на Витоша.


Избора на природен парк “Витоша” и проектираното аклиматизационно съоръжение, като място за реаклиматизация и за създаване на постоянно развъдно стадо е породено от наличието на комплекс от необходими предпоставки

Наличието на подходящи местообитания. На територията на парка има отлични местообитания за дива коза предоставящи много добра хранителна база и спокойствие. Територията с най-добри условия за обитаване от диви кози е около 4500 ха. На тази територия освен подходящи места за укритие и отлична хранителна база през цялата година е осигурено и спокойствие откъм туристическа преса и паша на домашни животни, което е особено важно през размножителния сезон. Общата площ на подходящата територия е над 8000 ха. Дивата коза ще попълни практически незаета екологична ниша при липса на конкуренция. Съществува естествена връзка между Витоша и Рила, по която може да се осъществява обмен на индивиди при увеличаване на числеността на популациите. Определена е територия подходяща за изграждане на аклиматизационно заграждение.

Подкрепа на ДДС “Витошко”. Наличие на материална и инфраструктурна база – сгради, складове и автопарк на ДДС “Витошко” на 9 км от проектираното заграждение.

Подкрепа на обществеността. Дивата коза е атрактивен вид, който сравнително лесно се наблюдава и е популярен сред туристите. Подобен проект ще се приеме положително и проведен на Витоша би достигнал до възможно най-широк кръг от обществеността.