Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Балканска дива коза

Балканската дива коза е подвид, включен в Приложение II на Директива 92/43 на Съвета на Европейската Икономическа Общност от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дивата коза е включена и в “Червена книга на НР България” в категорията “застрашен вид”.

Балканската дива коза е подвид Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925, който понастоящем се среща в само няколко изолирани находища в планините на Балканите. Основната част от популацията е в България, като малки стада се срещат още в Македония, Гърция и Сърбия. Във всички находища вида е силно уязвим или е на границата от изчезване, като в някои от местообитанията вида вече не се среща. В България понастоящем диви кози са разпространени в четири от високите планини – Рила, Пирин, Родопите и Стара Планина. Популацията в Стара Планина е напълно изолирана и в резултат на рязко намаляване на числеността е заплашена от изчезване.

В резултат на недостатъчен контрол и засилено бракониерство силно намаляване на популациите е отбелязано в останалите находища.