Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Западна Стара планина

Резултати

Събрани данни за биоразнообразието, консервационен статут, заплахи, важни местообитания;

Повече от 3000 ученици, студенти и други граждани посетили фото изложба, участвали в лекции;

Издадени рекламни материали: плакат, брошури и бюлетин

Обществени срещи с местни общности, изложби

Получена подкрепа за идеята за създаване на Природен парк.