Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Западна Стара планина

Описание

Западна Стара планина е една от най-запазените природни територии в България, разположена по границата със Сърбия. При строгия граничен режим, преди политическите промени в България, тя е съхранила богато биологично разнообразие включващо: 179 вида птици, 14 вида прилепи и 39 вида други бозайници, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги, 69 редки и застрашени от изчезване видове растения. Това богатство е дало основание за определянето през 1996 в Западна стара планина на редица КОРИНЕ места и като такъв, районът е една от приоритетните зони, които ще станат част от мрежата НАТУРА 2000. Западна Стара планина е и едно от основните предложения за защитена транс-гранична територия по инициативата Балкански зелен пояс.