Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Родопи

Основни дейности

Извършване на анализи.

Анализите на проучването са групирани в три теми:

Описание на настоящите практики и форми на поминък и оценка на тяхното влияние върху биологичното разнообразие. За база бяха използвани пет моделни общини: Смолян; Чепеларе; Батак; Маджарово; Сатовча.

Преглед на основните планове, проекти и програми в България, насочени към развитие на алтернативни, природосъобразни и устойчиви форми на поминък. В хода на анализа информацията е групирана в следните основни теми:

 • Развитие на малък и среден бизнес
 • Селско стопанство
 • Горско стопанство
 • Туризъм

Възможности за развитие на алтернативни форми на поминък в района на Родопите, и по-конкретно в условията на парков режим. Приложимост на тези практики в други райони на страната.

С национално значение:

 • Органично селско стопанство – животновъдство и земеделие
 • Местни занаяти
 • Алтернативен и “мек” туризъм – природосъобразен, познавателен и културен туризъм

Със значение главно за района на Родопите:

 • Местни (аборигенни, автохтонни) породи и опазване на генетичния им фонд
 • Лечебни растения – събиране на билки; отглеждане и производство на лечебни растения; и гъби – събиране на гъби; култивиране и производство на гъби.
 • Странични ползвания от горите

С поддържащо значение (като поддържащи сектори):

 • Пчеларство и производство на мед
 • Рибарство и аквакултури
 • Ловно стопанство.

Всяка от темите е подложена на проучване и анализ по отношение на:

 • настоящите условия за развитие;
 • съществуващи пречки и начини за преодоляването им;
 • нуждите на местните общности;
 • възможностите за стимулиране и подкрепа при придобиване на квалификация и опит необходими за самостоятелно и устойчиво развитие в съответния отрасъл/ област и генерирането на приход