Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Драгоманско блато и Чепън планина

Резултати

Посетителска и туристическа инфраструктура:

 • През 2009 г. отвори врати Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”
 • Построено укритие, наблюдателна кула, пътека
 • Маркирана 13 км пътека по Чепън планина

Образователна и информационна дейност:

 • Изработено методично ръководство за екскурзия на ученици на Драгоманското блато
 • Над 3000 ученици са посетили Центъра и блатото от 2009 г. до 2013 г.
 • Издаване на информационни материали
 • Издаване на книжка „Растенията на важно място за растенията „Чепън – Драгоман”
 • Създаден интернет портал за влажните зони

Законодателство:

 • Драгоманското блато беше обявено за Рамсарско място през 2011 г.
 • Обявена защитена зона по Натура 2000 BG0002001 „Раяновци” по директивата за птиците
 • Одобрена, но все още не обявена защитена зона по Натура 2000 BG0000322 „Драгоман” по директивата за местообитанията

Биоразнообразие:

 • Нова чаплова колония от ръждива, сива и голяма бяла чапла след 2006 година
 • Популацията на световно застрашената белоока потапница (Aythia nyroca) нарастнала от 1-2 на 40-50 двойки
 • Открит нов вид за флората на България: гигантски живовляк (Plantago maxima)
 • Успешно възстановено растение в България: мехурчеста алдрованда (Aldrovanda vesiculosa)

Възобновяеми енергийни източници:

 • Закупени машини за дробене и сушене на биомаса от блатото и за направа на пелети
 • Експериментално изпозлване на биомаса от блатото за отопление на Центъра
 • Закупени 426 дка земи в Драгоманското блато