Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Драгоманско блато и Чепън планина

Основни дейности

Като част от работата ни по опазване на Драгоманското блато и Чепън планина извършваме следните дейности:

  • Поддържане на Център за опазване на влажни зони „Драгоманско блато” и посетителската инфраструктура във и около блатото (кула за наблюдение, дървени мостчета)
  • Образователни дейности с деца и възрастни
  • Мониторинг на биоразнообразието
  • Опазване и възстановяване на защитени видове (застрашени и изчезнали)
  • Използване на биомаса от блатото (тръстика, папур) като възобновяем енергиен източник – направа на пелети за отопление
  • Насърчаване на използването на биомасата от блатото като възобновяем енергиен източник в частни и обществени сгради в Драгоман
  • Поддържане на информационен портал за влажните зони