Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Принос на БАЛКАНИ

1. Сдружението е инициатор и активен участник в работната група изготвила първата редакция на Закона за биологичното разнообразие включваща в чл. 31-33 процедура за оценка за съвместимост (до 2005 година позицията на МОСВ е, че тази оценка е част от ОВОС и ЕО).

2. Сдружението е вносител и основен респондент и изготвител на документацията за обявяване на следните зони: Беласица, Рупите – Струмешница, Южен Пирин – Алиботуш, Огражден – Малешево, Кресна – Илинденци, Орановски пролом – Лешко, Скрино, Осоговска планина, Конявска Планнина, Земен, Кършалево, Кървав камък, Острица, Руй, Рила – буфер, река Палакария, Плана, Черни рид, Долна Места, Река Места, Яденица, Родопи – Западни, Родопи – Средни, Родопи – Източни, Циганско градище, Остър камък, Брестовица, Попинци, Средна Гора, Централен Балкан – буфер, Етрополе – Байлово, Бебреш, Искърски пролом – Ржана, Драгоман, Западна Стара Планина и Предбалкан, Пъстрина, Карлуковски карст, Български извор, Емине – Иракли, Ропотамо, Странджа.

3. За няколко зони е предложител и вносител на изменения на границите и документацията: Микре, Видима, Деветашко плато, Язовир Горни Дъбник, Река Янтра, Русенски Лом.

4. Сдружението е основен участник в работната група за ревизиране на НАТУРА 2000 базата данни, като пряко е допринесло за ревизирането на всички животински групи и местообитания.

5. Сдружението е сред основните участници в процеса на биогеографските семинари

6. Сдружението е ръководител от българска страна на експертните групи изготвили ръководството за БПС.

7. Сдружението е активен участник в процеса на изработване на управленчески мерки в НАТУРА 2000, вкл. в планиране на мярката НАТУРА 2000 в рамките на програмата за развитие на селските райони.

8. Сдружението е инициатор и създател на НПО коалицията за НАТУРА 2000, а впоследствие и на коалиция “За да остане природа в България”. В последните години сдружението е водило над 15 административни съдебни дела срещу актове на изпълнителната власт застрашаващи мрежата НАТУРА 2000 и съ-изготвител на много от сигналите и жалбите до Европейската комисия (случаите Иракли, Рила, Камчийски пясъци, Калиакра, Странджа) .

9. Сдружението е основен инициатор и координатор на проектите изготвили плана за действие за опазване на кафявата мечка.