Сдружение за дива природа „Балкани“

English

НАТУРА 2000

С приемането на България в Европейския съюз, страната се включи в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тази общоевропейска мрежа има за цел да запази най-редките и застрашени от изчезване видове и местата, които обитават.

Едно от задълженията на България преди приемането и в ЕС беше да предложи лист от защитени територии, които да бъдат включени в Европейската мрежа Натура 2000. Правителството натовари НПО-та с задачата да направят научно обосновани предложения. 114 сайта според дерективата за птиците  и 225 според дерективата за хабитатите бяха предложени през 2006г.

СДП Балкани има ключова роля в обявяването, управлението и опазването на Натура 2000 в България.

Тук можете да гледате филмите за Натура 2000