Сдружение за дива природа „Балкани“

English

По програмата за влажните зони

Нуждата от извънкласни практики по екологично образование в учебните заведения породи идеята за създаване на образователен център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“. Поради недоброто познаване на тези природни територии и слабата подкрепа за тяхното правилно управление, унищожаването им продължава и днес. Образователните дейности са дългосрочно решение на проблема с липсата на отговорно отношение на обществото към околната среда.

Привличането на млади хора и местни граждани в опазването на тези ценни територии е една от основните цели на Сдружението.

Образователни екскурзии за ученици

През последните години СДП-БАЛКАНИ реализира редица проекти за изграждане на инфраструктура и съоръжения за провеждане на учебни занятия на открито. През 2009 г. отвори врати и Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато” в който посетителите могат да научат повече за интересни представители на флората и фауната в района.

Със специалисти от катедра Методика, към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” бе изготвена еднодневна програма за провеждане на ученическа екскурзия до Драгоманското блато и Чепън. Този научен труд беше изпробван за първи път през 2009 г. с помощта на „Травентурия” ООД. Целта на разработката е учениците чрез филм, мултимедийна презентация, игри и практически упражнения да се запознаят с биоразнообразието на карстовата зона. Допълнително се формират умения за работа с определител, бинокъл и зрителна тръба.Акцент, разбира се, на екскурзията е и повишаване на информираността на участниците за проблемите и решенията при опазване на влажните зони и в частност Драгоманското блато.

Всяка година броят на учениците, които посещават Центъра, се увеличава (в периода 2010 – 2011 г. – 1500 ученици, през 2011 – 2012 – почти 2000 ученици). Програмата се обновява постоянно, като се прилагат, както утвърдени в България и чужбина образователни методи, така и иновативни решения, подходящи за Драгоманското блато и Чепън планина. Повече информация за организираните от нас еднодневни екскурзии за ученици

Екологично образование на ученици от Драгоман

СДП Балкани организира провеждането на Клуб по Екология и опазване на околната среда за ученици от 5, 6 и 7 клас при  СОУ “Христо Ботев” гр. Драгоман. Първото занятие се проведе на 2 октомври 2009 с прожекция на филма “Живото блато” и представяне на основните  моменти, заложени в програмата:

  • лекции и презентации за значението на влажните зони и тяхното опазване
  • опознаване на обитателите на Драгоманското блато и карстовата Чепън планина
  • придобиване на умения за работа с бинокъл, определител и зрителна тръба
  • участие на учениците в природозащитни дейности, провеждани от Сдружението – залесяване с местни дървесни видове, поставяне на къщички за птици, опръстеняване и мониторинг на птици и др.

Изказваме благодарност на Директора и преподавателите от СОУ “Хр. Ботев”,  както и на  Община Драгоман за оказаното съдействие при осъществяване на дейностите на клуба.